Home
Over RSV
Aanmelding en toelating van leerlingen

Aanmelding en toelating van leerlingen

Aanmelden
Rond de 3e verjaardag van het kind ontvangen ouders een brief van de gemeente Rotterdam met betrekking tot de aanmelding bij een basisschool. Leerlingen kunnen op een school aangemeld worden wanneer ze 3 jaar zijn. Via de administratie (administratie@rsv.nl ) kunnen ouders een aanmeldingsformulier opvragen en toegestuurd krijgen voor de school van hun keuze (RSV I of RSV II). Zij vullen dit in en sturen het formulier terug aan de school. Ingevolge de informatieplicht van ouders zijn ouders verplicht vragen correct te beantwoorden, zodat de school ervan op de hoogte is als een kind extra ondersteuning nodig heeft. .
Ouders ontvangen schriftelijk de bevestiging van ontvangst van het formulier. Wanneer het kind op het moment van ontvangst van het formulier nog geen 3 jaar is, geldt dit als een vooraanmelding. Aan een vooraanmelding kunnen geen rechten worden ontleend. Er is pas sprake van een aanmelding als het kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. In het geval er een vooraanmelding is gedaan, gaat die automatisch over in een aanmelding op het moment dat de betreffende leerling de leeftijd van drie jaar bereikt.

Zie hieronder een informatief filmpje van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO) voor meer uitleg over het aanmelden bij basisscholen in Rotterdam: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Informatie-ochtend /schoolgids
Tweemaal per jaar wordt er een informatie-ochtend gehouden, in januari en juni. Voor de informatie-ochtend in januari worden ouders uitgenodigd waarvan het kind in de maanden januari – juni van het daaropvolgende schooljaar 4 jaar wordt. Op de informatie-ochtend in juni worden ouders uitgenodigd waarvan het kind in de maanden juli – december van het daaropvolgende schooljaar 4 jaar wordt. Op de informatie-ochtend wordt informatie gegeven over het onderwijsconcept en de aanpak op de RSV. Het uitgenodigd worden of bijwonen van de informatie-ochtend geeft geen recht op een plaatsing.
Verder kunnen ouders zich oriënteren op de onderwijskundige uitgangspunten en waarden van de school via de informatie op de website en het doornemen van de schoolgids (via de website)

Toelating en inschrijving
Wanneer de schriftelijke aanmelding is ontvangen, of van kracht wordt, wordt binnen een termijn van 6 weken (uiterlijk 10 weken) bekeken of de RSV een passende onderwijsplek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning er mogelijk is op de RSV. Bij een positief besluit tot toelating wordt het kind op de RSV ingeschreven
Toelating van leerlingen vindt plaats in het schooljaar voorafgaand aan de start van hun schoolloopbaan. Tijdens het schooljaar 2023-2024 worden leerlingen voor het schooljaar 2024-2025 ingeschreven.
Het komt voor dat kleuters pas aan het begin van het schooljaar volgend op hun vierde verjaardag kunnen worden geplaatst, omdat vlak na de vierde verjaardag nog geen plaats is. In dit laatste geval ontvangen de ouders uiterlijk in juni een schriftelijke bevestiging over de definitieve plaatsing.

Wachtlijst
Als het aantal aanmeldingen het aantal plaatsen overtreft, dan wordt een wachtlijst samengesteld. Ook over deze wachtlijst en de positie van het kind daarop worden de ouders in het schooljaar voorafgaand aan de plaatsing schriftelijk geïnformeerd. Op dit moment is er voor alle groepen van de school een wachtlijst. Aan een reeds opgestelde wachtlijst kunnen alleen onderaan leerlingen worden toegevoegd.

Op grond van de geboortedatum wordt bepaald welke aangemelde leerlingen in aanmerking komen voor toelating. Er zijn 5 toelatingsrondes per jaar. Leerlingen op wie de voorrangsregels van toepassing zijn worden als eerste geplaatst.
Het aantal beschikbare plaatsen per groep per schooljaar is 24 (streefaantal) per klas. Deze in totaal 48 leerlingen (RSV I) of 24 leerlingen (RSV II) zijn broertjes of zusjes van leerlingen die al op de RSV schoolgaan en het overige aantal beschikbare plaatsen, verdeeld over de kalendermaanden.
In de loop van het schooljaar kan het voorkomen dat de aantallen in de kleutergroepen het aantal van 24 tijdelijk overschrijden in verband met instroom en verwachte doorstroming naar groep 3.

Criteria bij de plaatsing
• onderschrijven van de uitgangspunten en de werkwijze van de school (zie aanmeldformulier)
• de vraag of de ondersteuningsstructuur toereikend is zodat de school het aangemelde kind een passende onderwijsplek kan bieden
• tijdstip van aanmelding (níet van vooraanmelding, in dat geval wordt de datum van 3e verjaardag aangehouden)
• evenwichtige verdeling aantal jongens/meisjes per groep
• evenwichtige spreiding over de kalendermaanden
• 25% van de beschikbare plaatsen wordt gereserveerd voor ouders die wonen in het directe postcodegebied rondom de school (RSV l: wijk Cool-Zuid, Scheepmakerkwartier en Stadsdriehoek; RSV ll: IJsselmonde).

Voorrangsregels

  1. Broertjes en zusjes van al geplaatste leerlingen hebben voorrang. Ouders van deze leerlingen wordt gevraagd een vooraanmelding te doen zodat er op de administratie tijdig een goed beeld ontstaat van de te verwachten leerlingen.
  2. Kinderen van personeel hebben voorrang.
  3. Overige aangemelde leerlingen worden geplaatst met inachtneming van de bovengenoemde toelatingscriteria.

Informatie aanmelden zij-instroom en zorgplicht

Toelating van kinderen ouder dan vier jaar geschiedt na overleg tussen de betrokken ouders en schoolleiding.
Wanneer de groep waarvoor de zij-instromer is aangemeld het maximale aantal leerlingen heeft bereikt, ontvangen ouders een brief met de mededeling dat de leerling niet is geplaatst. In dat geval heeft de RSV geen zorgplicht en zal de school in overleg met de huidige school de ouders ondersteunen bij het zoeken naar en andere school. De aangemelde leerling wordt dan onderaan de wachtlijst van de groep waarvoor toelating is verzocht, toegevoegd. Wanneer een plaats beschikbaar komt, wordt door de RSV contact opgenomen met de ouders. Dit gaat op volgorde van de wachtlijstnummering, rekening houdend met evenwichtige instroom in de groepen.

Wanneer er plaats is in de groep waarvoor de zij-instromer is aangemeld, wordt het kind toegelaten, mits de ouders de onderwijskundige grondslag van de school onderschrijven én de school aan het kind een passende onderwijsplek kan bieden.
Aan ouders wordt toestemming gevraagd voor het opvragen van gegevens op de huidige school om aan de onderzoeksplicht te voldoen. Als daaruit blijkt dat de school niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van het kind, wordt het kind niet toegelaten en zal de school in het kader van de zorglicht in overleg met de huidige school de ouders ondersteunen bij het vinden van een passende plek op een andere school.
Wanneer ouders geen toestemming geven voor het opvragen van informatie vervalt de zorgplicht.
In voorkomende gevallen kan het samenwerkingsverband Passen Primair Onderwijs betrokken worden bij het zoeken naar een passende onderwijsplek. In dat geval worden ouders daarover dan geïnformeerd.
Ook in het geval van aanmelding van zij-instromers wordt binnen een termijn van 6 weken (uiterlijk 10 weken) bekeken of de RSV een passende onderwijsplek is voor de aangemelde zij-instromer.

Wenprocedure
Wanneer de leerling definitief is ingeschreven worden in het kennismakingsgesprek afspraken gemaakt voor twee wenmomenten. De wenmomenten (tweemaal een dagdeel) vallen in de vier tot zes weken voordat het kind de vierjarige leeftijd bereikt, met uitzondering van de leerlingen die in de maanden juni, juli en augustus 4 jaar worden. Ouders van broertjes/zusjes (die automatisch geplaatst zijn) ontvangen een half jaar voordat het kind 4 jaar wordt een brief met informatie over de plaatsing en de wenprocedure.