Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 zijn ‘passend onderwijs’ en zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen gezamenlijk ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op school zit, of bij de school wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt. In enkele gevallen blijkt dat die passende onderwijsplek niet op de Rotterdamse Schoolvereniging voorhanden is. In zo’n geval zoekt de school samen met de ouders van een leerling naar een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rotterdam (PPO-Rotterdam). Van het PPO-Rotterdam zijn alle Rotterdamse schoolbesturen lid. De gezamenlijke schoolbesturen voeren via het PPO-Rotterdam de wettelijke taak van het Passend Onderwijs uit. Deze zorgplicht is van toepassing op kinderen die extra, lichte of intensieve ondersteuning nodig hebben in het onderwijs.

Zorgplicht, trajectplicht

Bij de uitvoering van de zorgplicht in het kader van passend onderwijs moet eerst worden beoordeeld wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. Als de school waarop het kind zit, of is aangemeld geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een adequate, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind zorgt. De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep, waarvoor het kind wordt aangemeld, vol is of als er voor zo’n groep een wachtlijst is opgesteld. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer de ouders van een leerling de grondslag van

de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om bijvoorbeeld een onderwijskundig concept. Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1- (visuele beperkingen) en cluster 2-instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Schoolondersteuningsprofielen

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als de ouders van een leerling vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het schoolondersteuningsprofiel een beeld krijgen van wat een school wel of niet kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.