Home
Klachten

Klachten

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

 

Klachtenregeling
De Klachtenregeling is op de site gepubliceerd. In dit document staat geregeld hoe ouders klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van of namens het bevoegd gezag en het personeel. Met de klachtenregeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd. Klachten kunnen gaan over discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, omgang met de leerlingen, enz.

Op beide RSV-scholen is een contactpersoon benoemd. De contactpersoon verwijst de klager in veruit de meeste gevallen naar de vertrouwenspersoon of de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.
De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Tevens gaat hij na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Ook kan de vertrouwenspersoon verwijzen naar instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon kan de klacht ook ter kennis brengen van de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. Deze klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over: de (on)gegrondheid van de klacht, het nemen van maatregelen en overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

Zowel de vertrouwenspersoon als de leden van de klachtencommissie nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de behandeling van klachten in acht. Ze zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen.
De contact-, de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie worden benoemd door het bevoegd gezag.
Met klachten over sponsoring kunnen ouders en leraren ook terecht bij de Reclamecodecommissie.

Klik hier om de vastgestelde Klachtenregeling in te zien.

 

Namen en adressen voor klachten:

De contactpersoon voor RSV Noord is mevrouw N. van der Loos, vanderloos@rsv.nl
De contactpersoon voor RSV Zuid is mevrouw G.M. van Büüren van Heijst, vanbuuren@rsv.nl.

Zij kunnen u ook verwijzen naar de volgende vertrouwenspersoon:


Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 394
3440 AJ  Woerden
070 386 16 97 (Bereikbaar van 10.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u.)
info@gcbo.nl