Home
Vragen en antwoorden over de vrijwillige ouderbijdrage

Vragen en antwoorden over de vrijwillige ouderbijdrage

Wat is het doel van de ouderbijdrage?
Het doel van de ouderbijdrage is het dekken van extra kosten voor personeel en activiteiten waarvoor de overheidsbekostiging niet toereikend is.


Welke extra kosten zijn dat?
Dat betreft op de Rotterdamse Schoolvereniging de kosten voor inzet van extra personeel, bv vakdocenten voor gym, muziek, dans en beeldende vorming. Daarnaast betreft het de inzet voor extra lestijd in de groepen 7 en 8 en de inzet van personeel voor de tussenschoolse opvang (TSO). De tussenschoolse opvang wordt op de RSV niet apart aan ouders in rekening gebracht.


Maar andere scholen hebben toch ook bijvoorbeeld vakdocenten voor gym of dans?
Dat klopt. Dat komt omdat veel scholen door hogere leerlingweging recht hebben op subsidiepotjes en vergoedingen waarvoor de Rotterdamse Schoolvereniging niet in aanmerking komt en waarmee zij die extra inzet van personeel kunnen financieren.


Heb ik als ouder invloed op de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage?
Op indirecte wijze loopt dit via de medezeggenschapsraden van de beide scholen (GMR). In de GMR zitten 4 ouders die de belangen van RSV l en ll vertegenwoordigen. De GMR stemt in met de hoogte en bestemming van ouderbijdrage, dat maakt onderdeel uit van de gehele begroting. De jaarrekening wordt opgesteld op bestuursniveau en is te vinden op de schoolwebsite.


Zou je kunnen zeggen dat als je kiest voor de Rotterdamse Schoolvereniging dat je kiest voor het betalen van de ouderbijdrage?
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Want die bijdrage maakt het mogelijk om de extra’s en de kwaliteit van de Rotterdamse Schoolvereniging te blijven bieden. Ongeacht of de ouderbijdrage wordt betaald of niet blijven leerlingen welkom op de school. Wanneer echter de inkomsten uit de ouderbijdrage dalen, dan zal dit uiteraard gevolgen hebben voor het aanbod en het voorzieningenniveau dat we kunnen bieden. Wanneer ouders ervoor kiezen de ouderbijdrage niet te betalen dan zal het extra aanbod afgeschaald moeten worden. Wij gaan ervan uit dat ouders die kiezen voor de RSV ook een bewuste keus maken voor het complete extra aanbod en bereid zijn daar hun bijdrage aan te leveren. Ouders die de bijdrage niet kunnen betalen kunnen te allen tijde in vertrouwelijkheid een gesprek daarover aangaan.


Waarom is de wet op de vrijwillige ouderbijdrage aangepast?
De nieuwe wet (2021) had als doel het terugdringen van kansenongelijkheid in het onderwijs. Het vragen van een vrijwillige ouderbijdrage blijft mogelijk om extra activiteiten te bekostigen.


Zegt de nieuwe wet iets over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
Nee, de nieuwe wet zegt niets over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (GMR) van de school moet instemmen met de hoogte en de besteding.